Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr.Öğretim Üyesi Mustafa IŞKIN

Program Tanımı: Bu program sayesinde istikrarlı olarak büyüyen turizm sektörü için iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve acenta yönetici adayları yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri 4 yıl boyunca farklı disiplinleri birleştiren ders programını tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Bölüm öğrencileri, zorunlu olarak katıldıkları Türkiye turu sayesinde, Türkiye’nin tarihi ve turistik yerleri hakkında uygulamalı bilgi sahibi olmaktadırlar. Lisans eğitimini ve Türkiye turunu başarıyla tamamlayan ve yabancı dil sınavında da (YDS) yeterli düzeyde puan alan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turist rehberi ruhsatnamesini alarak turist rehberliği yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Seyahat işletmelerinde tatil turizmi, kongre turizmi, kültür turizmi, bilet acentacılığı gibi ihtisaslaşmalar söz konusudur. Ayrıca dev tur operatörlerinin diğer acentaların ihtisas alanlarında faaliyet gösteren bölümleri vardır. Acenta hangi alanda uzmanlaşmış olursa olsun dinlence turizminde bile yan ürün olarak günübirlik veya konaklamalı ekstra turların satılması gerekmektedir. Bu turların hazırlanması için gerekli tüm bilgi donanımı turist rehberlerinde mevcuttur. Bu bilgi donanımına sahip olmayan acentaların başarı olasılıkları düşük olacaktır.

Amacımız; acenta hangi konuda ihtisaslaşmış olursa olsun; orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgileriyle donatılmış, seyahat sektörünün yapısını ve seyahat işletmelerinin işleyişini bilen ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, sorunları ve nedenlerini tespit edip çözüm getirebilen kalifiye personel yetiştirmektedir. Yabancı dil bilgisi hedefimiz tüm İngilizce seviye tespit sınavlarında öğrencilerimizin en az % 80 düzeyinde başarılı olmalarıdır.

Mezunlarımız istedikleri takdirde kendi kendilerinin patronu olup rehberlik yapmak veya bir tur operatörünün yüksek gelirli bölüm yöneticiliğine uzanmak ya da bir seyahat acentasında çalışmak ve belki ileride kendileri de girişimci olmak seçeneklerine sahip olacaklardır.

Program Dili: Türkçe

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca 80 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir

Ölçme ve Değerlendirme: Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız seyahat işletmelerinde, tur operatörlerinde orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışabilirler. Bağımsız rehberlik yapabilirler. Ayrıca otel işletmelerinde de istihdam edilebilirler.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları):

•        Programı tamamlayan öğrenciler; Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek,

•        Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek,

•        Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek,

•        Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak,

•        Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek,

•        Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek,

•        Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek,

•        Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

•        Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak

•        Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak,

•        Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen,

•        Öz değerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak,

•        Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak,

•        Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir.

•        Bölüm mezunları alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.

•        Bölüm mezunları alanında mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlar.

•        Bölüm mezunları alanı ile ilgili temel değer ve ilkeleri gözetir.

•        Bölüm mezunları işletme fonksiyonlarını yürütür.

•        Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

•        Bölüm mezunları alanlarında projeler geliştirir.

Alan Yeterlilikleri:

·        Turizm alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

·        Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

·        Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

·        Turizm alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

·        Karar, uygulama ve davranışlarında turizm işletmeciliği alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

·        Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

·        Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

·        Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

·        Aalanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.

·        Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

·        Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

·        Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

·        Değişime ve yeniliğe açıktır.