Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Meral YILMAZ

Program Tanımı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün temel amacı; öğrencilere Mutfak Yönetimi, Restoran Yönetimi, Kafe-Bar Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi konularında eğitim vermektir. Program boyunca öncelikle Türk Mutfak Kültürü ve daha sonra Uluslararası Mutfak Kültürü (International Cooking) alanında çalışmalar yaparak, Türk Mutfağının Uluslararası Mutfaklar içerisinde yer alması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler, yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında, kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimine de sahip olacaklardır. Başarılı öğrenciler için akademik kariyere yönelik imkânlarda da sunulmaktadır. 

Bölümde eğitim dili Türkçe olup; öğrencilere zorunlu (İngilizce) ve seçmeli (Almanca ve Rusça) yabancı dil öğrenme imkânları sunulmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde verilen teorik ve uygulamalı derslerin yanında; Genel İşletme, Pazarlama, Muhasebe, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim, Halkla İlişkiler gibi teorik dersler de yer almaktadır. Ayrıca bölümümüz, sektörle yakın iş birliği içinde bulunmakta ve öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca mesleki stajlarını yapabilecekleri işletmeleri bulmaları konusunda destek vermektedir. 

Program Dili: Türkçe 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca 80 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme: Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları otel işletmelerinin yiyecek ve içecek bölümde; bu bölüme bağlı restoran, mutfak ve barlarda ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilirler. Ayrıca, bölüm mezunlarının akademik kariyer yapmaları da mümkündür. 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): 

 • Bölüm mezunları alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar. 

 • Bölüm mezunları alanı ile ilgili mesleki bilgiye dayalı analiz yapar. 

 • Bölüm mezunları alanlarındaki uygulamalarda karmaşık sorunlara çözüm üretir. 

 • Bölüm mezunları alanlarındaki konularda stratejik yaklaşım geliştirir. 

 • Bölüm mezunları alanlarındaki konularda sürekli kendilerini geliştirir. 

 • Bölüm mezunları alanlarındaki etik ve toplumsal değerlere uygun davranır. 

 • Gastronomi ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.) temel değer ve ilkeleri izleyebilme, bunlara uygun davranabilme; iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olabilme. 

 • Gastronomi ile ilgili meslekler ve iş alanları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilme. 

 • Gastronomi alanında yürütülen projelerde katılımcı olarak görev alabilme, projenin hedeflerine uygun sorumluluk alabilme ve proje yürütebilme. 

 • Gastronomi alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, bunu topluma yayabilme ve sosyal sorumluluk sahibi olabilme. 

 • Mutfak ile ilgili fiziksel ortamı planlayabilme, ekipmanları, araç gereçleri ve teknolojileri tanıyabilme, kullanabilme ve koruyabilme. 

 • Sektörde sorumluluk alabilme ve astlarının mesleki gelişimine katkı sağlayabilme, takım çalışmasına yatkın ve liderlik özelliklerine sahip olabilme, işbirliği içinde olduğu kişilerle iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilme. 

 • Gastronomi alanında hâkim olan Fransızca terminolojiyi kullanabilme; mesleği ile ilgili kaynakları okuyup-anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olabilme. 

 • Çalıştığı kurumunda sağlık, güvenlik ve risk konularında değerlendirme yapabilme. 

 • Çalıştığı kurumdaki konukların ilgi, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilme ve bunlara cevap verebilme. 

 • Gastronominin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 

 • Gastronomi ve Sanat alanlarına yönelik donanıma sahip olma ve edindiği bilgi ve becerileri uygulayabilme. 

Alan Yeterlilikleri: 

 • Ulusal ve uluslararası mutfak kültürü ve tarihi ile yiyecek-içecek işletmeciliği konularında teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 

 • Gastronomi alanında kullanılan pişirme yöntemlerine hâkimdir. 

 • Türk Mutfak Kültürü’nün sürdürülebilmesi için çalışmalar yapar. 

 • Mutfakta hijyen ve sanitasyon ile gıdaların saklanması koşulları konusunda bilgilidir. 

 • Sektör ile iş birliği yaparak, gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlar. 

 • Gastronomi ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler ile etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur. 

 • Uluslararası alanda etkili olabilmek için en az iki yabancı dili kullanabilir. 

 • Yeni teknolojileri takip edebilecek bilgi düzeyine sahip olur ve etkili olarak kullanır. 

 • Yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisinde sanatsal yeteneğini kullanır. 

 • Gastronomi alanında ulusal ve uluslararası eğitim veren kurumlar ile iş birliği yapar.