Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Erkan SAĞLIK

Program Tanımı: Turizm İşletmeciliği eğitimi, öğrencilere rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermeye çalışan turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını içermektedir. Bu bağlamda, Konaklama İşletmeciliği eğitimi; yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe gibi işletmecilik süreçleri ile birlikte uygulamaya dayalı konuları da kapsamaktadır. 

Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün derslerinin içeriği; öğrencilerin teorik turizm işletmeciliği bilgisine sahip olabilecekleri, aynı zamanda turizm işletmelerinde karşılaştıkları çeşitli işletme problemlerine çözüm bulmada gereksinim duyacakları teknik bilgiyi edinebilecekleri doğrultuda oluşturulmuştur. 

Program Dili: Türkçe 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca 80 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekmektedir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. 

Ölçme ve Değerlendirme: Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları: Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün amacı; turizm işletmelerinin gereksinim duyduğu yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgilerine ve turizm bilgisine hâkim, yöneticiliğin gerektirdiği iletişim becerilerine, vizyona ve etik bilincine sahip, insan ilişkilerinde başarılı, teorik bilgisini kolaylıkla uygulamada kullanabilen, işletmecilik sorunlarına çözüm getirmede analitik düşünebilen, üreten ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda Konaklama İşletmeciliği bölümü mezunları; turizm ile ilişkili kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde yönetim kademelerinde çalışabilirler. 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): 

 • Programı tamamlayan öğrenciler; Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek, 

 • Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek, 

 • Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 

 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak, 

 • Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek, 

 • Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 

 • Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek, 

 • Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak  

 • Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak  

 • Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak, 

 • Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen, 

 • Öz değerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak, 

 • Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak, 

 • Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. 

 • Bölüm mezunları alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar. 

 • Bölüm mezunları alanında mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlar. 

 • Bölüm mezunları alanı ile ilgili temel değer ve ilkeleri gözetir. 

 • Bölüm mezunları işletme fonksiyonlarını yürütür. 

 • Bölüm mezunları disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 

 • Bölüm mezunları alanlarında projeler geliştirir. 

Alan Yeterlilikleri: 

 • Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.  

 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  

 • Turizm alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.  

 • Karar, uygulama ve davranışlarında turizm işletmeciliği alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.  

 • Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.  

 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.  

 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.  

 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.  

 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.  

 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.  

 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.  

 • Değişime ve yeniliğe açıktır. 

 • Turizm alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.